Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch người lớn 50 mg/10 ml: ống 10 ml, hộp 6 ống.

Dung dịch tiêm bắp, tĩnh mạch và đường trực tràng 5 mg/ml: ống 1 ml, hộp 6 ống.

Dung dịch tiêm bắp, tĩnh mạch và đường trực tràng 5 mg/5 ml: ống 5 ml, hộp 6 ống.

Thành phần

Mỗi 1 ống 10 ml dung dịch tiêm

Midazolam 50mg.

Mỗi 1 ống 1 ml dung dịch tiêm và đường trực tràng

Midazolam 5mg.

Mỗi 1 ống 5 ml dung dịch tiêm và đường trực tràng

Midazolam 5mg.

Xem thông tin chi tiết: Midazolam

A