Lịch tiêm chủng vắc xin cơ bản cho trẻ em

05/07/2021 10:13 GMT+7

YkhoaNet giới thiệu Lịch tiêm chủng vắc xin cơ bản cho trẻ em của Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017

Lịch tiêm chủng vắc xin cơ bản cho trẻ em

Theo Chương trình tiêm chủng mở rộng, Bộ Y tế

------------------------------------------------

Nguồn: http://tiemchungmorong.vn/sites/default/files/lich_tiem_chung.jpg