Những thói quen cần thay đổi trong mùa dịch COVID-19

06/04/2020 08:33 GMT+7

 Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 khuyến cáo người dân những thói quen cần thay đổi trong mùa dịch COVID-19,

-----------------------------------------------

Nguồn: https://infographics.vn/ban-chi-dao-quoc-gia-phong-chong-dich-covid-19-khuyen-cao-nhung-thoi-quen-can-thay-doi-trong-mua-dich/15813.vna