Tìm hiểu về các loại vắc-xin phòng COVID-19 được phê duyệt tại Việt Nam

13/07/2021 23:15 GMT+7

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. HCM

-----------------------------

Nguồn: https://hcdc.vn/public/img/02bf8460bf0d6384849ca010eda38cf8e9dbc4c7/images/mod1/images/tim-hieu-ve-cac-loai-vacxin-phong-covid19-duoc-phe-duyet-tai-viet-nam/files/C%C3%A1c%20lo%E1%BA%A1i%20v%E1%BA%AFc-xin%20COVID-19.pdf. Truy cập ngày 13/7/2021